గమనిక: ఈ వికీలో అనామక మార్పులను నిషేధించాం. మీకో ఖాతా సృష్టించుకుని మార్పులు చేయండి.

అన్ని బహిరంగ చిట్టాలు

ఇక్కడికి గెంతు: మార్గసూచీ, వెతుకు

తెలుగుపదం యొక్క అందుబాటులో ఉన్న అన్ని చిట్టాల యొక్క సంయుక్త ప్రదర్శన. ఒక చిట్టా రకాన్ని గానీ, ఒక వాడుకరి పేరు గానీ (case-sensitive), లేదా ప్రభావిత పుటని (ఇది కూడా case-sensitive) గానీ ఎంచుకుని సంబంధిత చిట్టాను మాత్రమే చూడవచ్చు.

చిట్టాలు      

 

ట్యాగుల చిట్టాను చూపించు

(సరికొత్త •అతి పాతవి) (50 కొత్తవి • ) (2050100250500) చూపించు.
 • 13:57, 5 ఆగస్టు 2020 Veeven (చర్చరచనలు), పేజీ compatible యొక్క కూర్పు 3557 ను పర్యవేక్షణలో ఉన్నట్లుగా ఆటోమాటిగ్గా గుర్తు పెట్టారు
 • 09:34, 1 ఆగస్టు 2020 Veeven (చర్చరచనలు), పేజీ వేగోలం యొక్క కూర్పు 3549 ను పర్యవేక్షణలో ఉన్నట్లుగా గుర్తు పెట్టారు
 • 09:25, 1 ఆగస్టు 2020 Veeven (చర్చరచనలు), పేజీ వేగోలము యొక్క కూర్పు 3556 ను పర్యవేక్షణలో ఉన్నట్లుగా ఆటోమాటిగ్గా గుర్తు పెట్టారు
 • 09:23, 1 ఆగస్టు 2020 Veeven (చర్చరచనలు), పేజీ వేగోలము యొక్క కూర్పు 3555 ను పర్యవేక్షణలో ఉన్నట్లుగా ఆటోమాటిగ్గా గుర్తు పెట్టారు
 • 09:23, 1 ఆగస్టు 2020 Veeven (చర్చరచనలు), పేజీ వేగోలం యొక్క కూర్పు 3554 ను పర్యవేక్షణలో ఉన్నట్లుగా ఆటోమాటిగ్గా గుర్తు పెట్టారు
 • 09:13, 1 ఆగస్టు 2020 Veeven (చర్చరచనలు), పేజీ వేగోలము యొక్క కూర్పు 3553 ను పర్యవేక్షణలో ఉన్నట్లుగా ఆటోమాటిగ్గా గుర్తు పెట్టారు
 • 09:09, 1 ఆగస్టు 2020 Veeven (చర్చరచనలు), పేజీ వేగోలము యొక్క కూర్పు 3550 ను పర్యవేక్షణలో ఉన్నట్లుగా ఆటోమాటిగ్గా గుర్తు పెట్టారు
 • 09:03, 1 ఆగస్టు 2020 Veeven (చర్చరచనలు), పేజీ వేగోలము యొక్క కూర్పు 3548 ను పర్యవేక్షణలో ఉన్నట్లుగా ఆటోమాటిగ్గా గుర్తు పెట్టారు
 • 09:02, 1 ఆగస్టు 2020 Veeven (చర్చరచనలు), పేజీ వేగోలము యొక్క కూర్పు 3547 ను పర్యవేక్షణలో ఉన్నట్లుగా ఆటోమాటిగ్గా గుర్తు పెట్టారు
 • 03:05, 15 జూలై 2020 Veeven (చర్చరచనలు), పేజీ password యొక్క కూర్పు 3546 ను పర్యవేక్షణలో ఉన్నట్లుగా ఆటోమాటిగ్గా గుర్తు పెట్టారు
 • 08:52, 1 జనవరి 2020 Veeven (చర్చరచనలు), పేజీ public domain యొక్క కూర్పు 3543 ను పర్యవేక్షణలో ఉన్నట్లుగా ఆటోమాటిగ్గా గుర్తు పెట్టారు
 • 05:00, 28 డిసెంబరు 2019 Veeven (చర్చరచనలు), పేజీ Axiom ను axiom కు తరలించారు
 • 04:59, 28 డిసెంబరు 2019 Veeven (చర్చరచనలు), పేజీ Proof ను proof కు తరలించారు (,)
 • 04:58, 28 డిసెంబరు 2019 Veeven (చర్చరచనలు) How To Start A Business With Only Education పేజీని తొలగించారు (స్పాము: ఉన్న పాఠ్యం: "Studies that estimate and rank the most common words in Engli...", ఉన్న ఒకే ఒక్క రచయిత: "JacquieHibbins" ([[User talk:Jacquie...)
 • 04:57, 28 డిసెంబరు 2019 Veeven (చర్చరచనలు) Congratulations! Your Some Is About To Stop Being Relevant పేజీని తొలగించారు (స్పాము: ఉన్న పాఠ్యం: "Studies that estimate and rank the most common words in English exa...", ఉన్న ఒకే ఒక్క రచయిత: "NellMcIlrath" ([[User talk:NellM...)
 • 04:34, 28 డిసెంబరు 2019 Veeven (చర్చరచనలు), పేజీ natural number యొక్క కూర్పు 3533 ను పర్యవేక్షణలో ఉన్నట్లుగా ఆటోమాటిగ్గా గుర్తు పెట్టారు
 • 10:39, 9 మే 2019 Veeven (చర్చరచనలు), పేజీ escalator యొక్క కూర్పు 3523 ను పర్యవేక్షణలో ఉన్నట్లుగా ఆటోమాటిగ్గా గుర్తు పెట్టారు
 • 08:11, 6 జూన్ 2018 Veeven (చర్చరచనలు), పేజీ తెలుగుపదం:మార్గదర్శకాలు/వ్యతిరేకార్థకాల నిష్పాదన యొక్క కూర్పు 3522 ను పర్యవేక్షణలో ఉన్నట్లుగా ఆటోమాటిగ్గా గుర్తు పెట్టారు
 • 10:20, 5 మార్చి 2018 Veeven (చర్చరచనలు), పేజీ discography యొక్క కూర్పు 3521 ను పర్యవేక్షణలో ఉన్నట్లుగా ఆటోమాటిగ్గా గుర్తు పెట్టారు
 • 10:20, 5 మార్చి 2018 Veeven (చర్చరచనలు), పేజీ filmography యొక్క కూర్పు 3520 ను పర్యవేక్షణలో ఉన్నట్లుగా ఆటోమాటిగ్గా గుర్తు పెట్టారు
 • 08:06, 5 మార్చి 2018 Veeven (చర్చరచనలు), పేజీ engineer యొక్క కూర్పు 3519 ను పర్యవేక్షణలో ఉన్నట్లుగా ఆటోమాటిగ్గా గుర్తు పెట్టారు
 • 07:22, 5 మార్చి 2018 Veeven (చర్చరచనలు), పేజీ contrast యొక్క కూర్పు 3518 ను పర్యవేక్షణలో ఉన్నట్లుగా ఆటోమాటిగ్గా గుర్తు పెట్టారు
 • 06:24, 29 జనవరి 2018 Veeven (చర్చరచనలు), పేజీ contrast యొక్క కూర్పు 3517 ను పర్యవేక్షణలో ఉన్నట్లుగా ఆటోమాటిగ్గా గుర్తు పెట్టారు
 • 06:23, 29 జనవరి 2018 Veeven (చర్చరచనలు), పేజీ contrast యొక్క కూర్పు 3516 ను పర్యవేక్షణలో ఉన్నట్లుగా ఆటోమాటిగ్గా గుర్తు పెట్టారు
 • 21:19, 24 జనవరి 2018 Veeven (చర్చరచనలు), పేజీ మూస:మొదటిపేజీ కొత్త పేజీలు యొక్క కూర్పు 3515 ను పర్యవేక్షణలో ఉన్నట్లుగా ఆటోమాటిగ్గా గుర్తు పెట్టారు
 • 22:57, 21 జనవరి 2018 Veeven (చర్చరచనలు), పేజీ helmet యొక్క కూర్పు 3514 ను పర్యవేక్షణలో ఉన్నట్లుగా ఆటోమాటిగ్గా గుర్తు పెట్టారు
 • 08:12, 7 జనవరి 2018 Veeven (చర్చరచనలు), పేజీ మూస:మొదటిపేజీ స్వాగతం యొక్క కూర్పు 3513 ను పర్యవేక్షణలో ఉన్నట్లుగా ఆటోమాటిగ్గా గుర్తు పెట్టారు
 • 07:11, 9 ఆగస్టు 2017 Veeven (చర్చరచనలు) వాడుకరి ఖాతా Ranjithraj (చర్చరచనలు) ను సృష్టించారు. సంకేతపదాన్ని ఈమెయిలులో పంపించాం (ఖాతా నాకు కాదు. మరొకరికి.)
 • 04:47, 20 ఏప్రిల్ 2017 Veeven (చర్చరచనలు), పేజీ పన్ను యొక్క కూర్పు 3512 ను పర్యవేక్షణలో ఉన్నట్లుగా ఆటోమాటిగ్గా గుర్తు పెట్టారు
 • 04:45, 20 ఏప్రిల్ 2017 Veeven (చర్చరచనలు), పేజీ పన్ను యొక్క కూర్పు 3511 ను పర్యవేక్షణలో ఉన్నట్లుగా ఆటోమాటిగ్గా గుర్తు పెట్టారు
 • 09:04, 19 ఏప్రిల్ 2017 Veeven (చర్చరచనలు), పేజీ postscript యొక్క కూర్పు 3510 ను పర్యవేక్షణలో ఉన్నట్లుగా ఆటోమాటిగ్గా గుర్తు పెట్టారు
 • 23:38, 6 ఏప్రిల్ 2017 Veeven (చర్చరచనలు), పేజీ engineer యొక్క కూర్పు 3509 ను పర్యవేక్షణలో ఉన్నట్లుగా ఆటోమాటిగ్గా గుర్తు పెట్టారు
 • 00:29, 14 డిసెంబరు 2016 Veeven (చర్చరచనలు), పేజీ ATM యొక్క కూర్పు 3508 ను పర్యవేక్షణలో ఉన్నట్లుగా ఆటోమాటిగ్గా గుర్తు పెట్టారు
 • 00:51, 2 డిసెంబరు 2016 Veeven (చర్చరచనలు), పేజీ last name యొక్క కూర్పు 3507 ను పర్యవేక్షణలో ఉన్నట్లుగా ఆటోమాటిగ్గా గుర్తు పెట్టారు
 • 01:03, 29 సెప్టెంబరు 2016 Veeven (చర్చరచనలు), పేజీ computer యొక్క కూర్పు 3506 ను పర్యవేక్షణలో ఉన్నట్లుగా ఆటోమాటిగ్గా గుర్తు పెట్టారు
 • 03:04, 19 మార్చి 2015 Veeven (చర్చరచనలు), పేజీ reunion యొక్క కూర్పు 3505 ను పర్యవేక్షణలో ఉన్నట్లుగా ఆటోమాటిగ్గా గుర్తు పెట్టారు
 • 03:02, 19 మార్చి 2015 Veeven (చర్చరచనలు), పేజీ recall యొక్క కూర్పు 3504 ను పర్యవేక్షణలో ఉన్నట్లుగా ఆటోమాటిగ్గా గుర్తు పెట్టారు
 • 04:33, 13 మార్చి 2015 Veeven (చర్చరచనలు), పేజీ engineer యొక్క కూర్పు 3503 ను పర్యవేక్షణలో ఉన్నట్లుగా ఆటోమాటిగ్గా గుర్తు పెట్టారు
 • 04:14, 13 మార్చి 2015 Veeven (చర్చరచనలు), పేజీ మూస:పనిముట్లు యొక్క కూర్పు 3502 ను పర్యవేక్షణలో ఉన్నట్లుగా ఆటోమాటిగ్గా గుర్తు పెట్టారు
 • 04:13, 13 మార్చి 2015 Veeven (చర్చరచనలు), పేజీ మూస:ఆంధ్రభారతి యొక్క కూర్పు 3501 ను పర్యవేక్షణలో ఉన్నట్లుగా ఆటోమాటిగ్గా గుర్తు పెట్టారు
 • 04:09, 13 మార్చి 2015 Veeven (చర్చరచనలు), పేజీ prediabetes యొక్క కూర్పు 3500 ను పర్యవేక్షణలో ఉన్నట్లుగా ఆటోమాటిగ్గా గుర్తు పెట్టారు
 • 21:06, 3 మార్చి 2015 Veeven (చర్చరచనలు), పేజీ మూస:పనిముట్లు యొక్క కూర్పు 3499 ను పర్యవేక్షణలో ఉన్నట్లుగా ఆటోమాటిగ్గా గుర్తు పెట్టారు
 • 21:03, 3 మార్చి 2015 Veeven (చర్చరచనలు), పేజీ మూస:OALD యొక్క కూర్పు 3498 ను పర్యవేక్షణలో ఉన్నట్లుగా ఆటోమాటిగ్గా గుర్తు పెట్టారు
 • 20:46, 3 మార్చి 2015 Veeven (చర్చరచనలు), పేజీ మూస:OALD యొక్క కూర్పు 3497 ను పర్యవేక్షణలో ఉన్నట్లుగా ఆటోమాటిగ్గా గుర్తు పెట్టారు
 • 20:44, 3 మార్చి 2015 Veeven (చర్చరచనలు), పేజీ top యొక్క కూర్పు 3496 ను పర్యవేక్షణలో ఉన్నట్లుగా ఆటోమాటిగ్గా గుర్తు పెట్టారు
 • 00:17, 25 డిసెంబరు 2014 Veeven (చర్చరచనలు), పేజీ తెలుగుపదం:వార్తలు/2014 యొక్క కూర్పు 3494 ను పర్యవేక్షణలో ఉన్నట్లుగా ఆటోమాటిగ్గా గుర్తు పెట్టారు
 • 04:57, 12 డిసెంబరు 2014 Veeven (చర్చరచనలు), పేజీ ఇనుప దారి యొక్క కూర్పు 3491 ను పర్యవేక్షణలో ఉన్నట్లుగా ఆటోమాటిగ్గా గుర్తు పెట్టారు
 • 04:52, 12 డిసెంబరు 2014 Veeven (చర్చరచనలు), పేజీ ఇనుప దారి యొక్క కూర్పు 3490 ను పర్యవేక్షణలో ఉన్నట్లుగా ఆటోమాటిగ్గా గుర్తు పెట్టారు
 • 04:46, 12 డిసెంబరు 2014 Veeven (చర్చరచనలు), పేజీ ఇనుప దారి యొక్క కూర్పు 3489 ను పర్యవేక్షణలో ఉన్నట్లుగా ఆటోమాటిగ్గా గుర్తు పెట్టారు
 • 02:34, 3 డిసెంబరు 2014 Veeven (చర్చరచనలు), పేజీ submarine యొక్క కూర్పు 3488 ను పర్యవేక్షణలో ఉన్నట్లుగా ఆటోమాటిగ్గా గుర్తు పెట్టారు
(సరికొత్త •అతి పాతవి) (50 కొత్తవి • ) (2050100250500) చూపించు.
"https://telugupadam.org/ప్రత్యేక:చిట్టా/Veeven" నుండి వెలికితీశారు