గమనిక: ఈ వికీలో అనామక మార్పులను నిషేధించాం. మీకో ఖాతా సృష్టించుకుని మార్పులు చేయండి.

పొడవు పేజీలు

Jump to navigation Jump to search
 1. 1 నుండి #50 వరకు ఉన్న ఫలితాల శ్రేణి నుండి 50 ఫలితాల వరకు కింద చూపించాం.

(గత 50 • తరువాతి 50) (2050100250500) చూపించు.

 1. (చరిత్ర) ‎Verbs ‎[51,073 బైట్లు]
 2. (చరిత్ర) ‎Phrasal ‎[10,356 బైట్లు]
 3. (చరిత్ర) ‎Commit ‎[4,553 బైట్లు]
 4. (చరిత్ర) ‎Transmit ‎[4,169 బైట్లు]
 5. (చరిత్ర) ‎Permit ‎[3,570 బైట్లు]
 6. (చరిత్ర) ‎Remit ‎[3,542 బైట్లు]
 7. (చరిత్ర) ‎పచ్చిగాలి ‎[3,313 బైట్లు]
 8. (చరిత్ర) ‎Submit ‎[3,268 బైట్లు]
 9. (చరిత్ర) ‎Invert ‎[3,125 బైట్లు]
 10. (చరిత్ర) ‎Revert ‎[2,888 బైట్లు]
 11. (చరిత్ర) ‎ఇనుప దారి ‎[2,667 బైట్లు]
 12. (చరిత్ర) ‎Promise ‎[2,651 బైట్లు]
 13. (చరిత్ర) ‎పన్ను ‎[2,639 బైట్లు]
 14. (చరిత్ర) ‎subscribe ‎[2,014 బైట్లు]
 15. (చరిత్ర) ‎Limit ‎[1,730 బైట్లు]
 16. (చరిత్ర) ‎engineer ‎[1,110 బైట్లు]
 17. (చరిత్ర) ‎వేగోలం ‎[990 బైట్లు]
 18. (చరిత్ర) ‎subconscious ‎[844 బైట్లు]
 19. (చరిత్ర) ‎add ‎[736 బైట్లు]
 20. (చరిత్ర) ‎distillation ‎[721 బైట్లు]
 21. (చరిత్ర) ‎axiom ‎[687 బైట్లు]
 22. (చరిత్ర) ‎text ‎[673 బైట్లు]
 23. (చరిత్ర) ‎application ‎[668 బైట్లు]
 24. (చరిత్ర) ‎software ‎[666 బైట్లు]
 25. (చరిత్ర) ‎diacritical ‎[611 బైట్లు]
 26. (చరిత్ర) ‎మొదటి పేజీ ‎[585 బైట్లు]
 27. (చరిత్ర) ‎dock ‎[523 బైట్లు]
 28. (చరిత్ర) ‎file ‎[516 బైట్లు]
 29. (చరిత్ర) ‎module ‎[495 బైట్లు]
 30. (చరిత్ర) ‎Meeting ‎[471 బైట్లు]
 31. (చరిత్ర) ‎Abstract ‎[471 బైట్లు]
 32. (చరిత్ర) ‎input ‎[468 బైట్లు]
 33. (చరిత్ర) ‎linux ‎[463 బైట్లు]
 34. (చరిత్ర) ‎domain ‎[463 బైట్లు]
 35. (చరిత్ర) ‎bookmark ‎[455 బైట్లు]
 36. (చరిత్ర) ‎chooser ‎[451 బైట్లు]
 37. (చరిత్ర) ‎Induction ‎[446 బైట్లు]
 38. (చరిత్ర) ‎clipboard ‎[444 బైట్లు]
 39. (చరిత్ర) ‎window ‎[441 బైట్లు]
 40. (చరిత్ర) ‎All rights reserved. ‎[430 బైట్లు]
 41. (చరిత్ర) ‎alignment ‎[424 బైట్లు]
 42. (చరిత్ర) ‎live ‎[412 బైట్లు]
 43. (చరిత్ర) ‎hardware ‎[408 బైట్లు]
 44. (చరిత్ర) ‎path ‎[405 బైట్లు]
 45. (చరిత్ర) ‎activation ‎[399 బైట్లు]
 46. (చరిత్ర) ‎error ‎[375 బైట్లు]
 47. (చరిత్ర) ‎options ‎[372 బైట్లు]
 48. (చరిత్ర) ‎blacklist ‎[364 బైట్లు]
 49. (చరిత్ర) ‎record ‎[359 బైట్లు]
 50. (చరిత్ర) ‎Abandon ‎[358 బైట్లు]

(గత 50 • తరువాతి 50) (2050100250500) చూపించు.