గమనిక: ఈ వికీలో అనామక మార్పులను నిషేధించాం. మీకో ఖాతా సృష్టించుకుని మార్పులు చేయండి.

తెలుగుపదం:చేయూత

తెలుగుపదం నుండి
Jump to navigation Jump to search

తెలుగుపదంలో మీరు ప్రత్యక్షంగా పాల్గొనలేక పోయినా సైటు హోస్టింగుకి మీరు ధన సహాయం చేయవచ్చు.

మీరు మాకు పంపించనవసరం లేదు. నేరుగా మా హోస్ట్ డ్రీమ్‌హోస్ట్ వారికి చెల్లించవచ్చు.