గమనిక: ఈ వికీలో అనామక మార్పులను నిషేధించాం. మీకో ఖాతా సృష్టించుకుని మార్పులు చేయండి.

ఇటీవలి మార్పులు

Jump to navigation Jump to search

వికీలో ఇటీవలే జరిగిన మార్పులను ఈ పేజీలో గమనించవచ్చు.

ఇటీవలి మార్పుల ఎంపికలు గత 1371430 రోజుల లోని చివరి 50100250500 మార్పులను చూపించు
నమోదైన వాడుకరులను దాచుఅజ్ఞాత వాడుకరులను దాచునా మార్పులను దాచుబాట్లను చూపించుచిన్న మార్పులను దాచు
28 మే 2024, 01:34 తో మొదలుపెట్టి ఆ తరువాత జరిగిన మార్పులను చూపించు
   
సంక్షేపాల (ఎబ్రీవియేషన్లు) జాబితా:
కొ
ఈ మార్పు కొత్త పేజీని సృష్టించింది (కొత్త పేజీల జాబితాను కూడా చూడండి)
చి
ఇది ఒక చిన్న మార్పు
బా
ఈ మార్పును ఒక బాటు చేసింది
(±123)
ఈ పేజి పరిమాణంలో జరిగిన మార్పుల బైట్ల సంఖ్య

28 మే 2024

     01:08 కొత్త వాడుకరుల చిట్టా వాడుకరి ఖాతా RwjzoZIXYfmlPCsK చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎

27 మే 2024

     13:45  (కొత్త వాడుకరుల చిట్టా) [RqRIOdAjN‎; LgJqtYjvfzXup‎; JVfCbshKUM‎; IeMKmktLX‎; GYzCaIhRpS‎]
     
13:45 వాడుకరి ఖాతా RqRIOdAjN చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎
     
10:46 వాడుకరి ఖాతా JVfCbshKUM చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎
     
08:35 వాడుకరి ఖాతా LgJqtYjvfzXup చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎
     
07:11 వాడుకరి ఖాతా GYzCaIhRpS చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎
     
05:06 వాడుకరి ఖాతా IeMKmktLX చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎

26 మే 2024

     17:45  (కొత్త వాడుకరుల చిట్టా) [YZRqirQKBmunALOV‎; WlrVaeyYEft‎; EnYTxgDXHak‎; CYJQnIym‎; AwfLomCKulScD‎]
     
17:45 వాడుకరి ఖాతా AwfLomCKulScD చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎
     
15:26 వాడుకరి ఖాతా CYJQnIym చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎
     
13:09 వాడుకరి ఖాతా WlrVaeyYEft చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎
     
02:15 వాడుకరి ఖాతా YZRqirQKBmunALOV చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎
     
02:07 వాడుకరి ఖాతా EnYTxgDXHak చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎

25 మే 2024

     22:21  (కొత్త వాడుకరుల చిట్టా) [XFAcWpCzl‎; VRfsLyvMTNOZPUAJ‎; SOMivcSL‎; QcChfZOXMoHdVLP‎; QSWYjJqdDr‎; OvlWepXKPQ‎; LuCUMKcTde‎; JMDhYjXftyl‎; JKQByjwdbeAZH‎; GrmVEfhFjSoJzHsY‎]
     
22:21 వాడుకరి ఖాతా SOMivcSL చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎
     
18:15 వాడుకరి ఖాతా JKQByjwdbeAZH చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎
     
17:59 వాడుకరి ఖాతా QcChfZOXMoHdVLP చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎
     
17:39 వాడుకరి ఖాతా LuCUMKcTde చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎
     
13:02 వాడుకరి ఖాతా VRfsLyvMTNOZPUAJ చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎
     
10:09 వాడుకరి ఖాతా JMDhYjXftyl చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎
     
02:14 వాడుకరి ఖాతా XFAcWpCzl చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎
     
02:03 వాడుకరి ఖాతా GrmVEfhFjSoJzHsY చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎
     
01:18 వాడుకరి ఖాతా QSWYjJqdDr చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎
     
00:48 వాడుకరి ఖాతా OvlWepXKPQ చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎

24 మే 2024

     22:21  (కొత్త వాడుకరుల చిట్టా) [XtXYUPpyn‎; UKIqPlzLw‎; TYcWyfroRJLq‎; SSNxDCImjpeOk‎; NZiXCnaKhDIUldeO‎; ErfjZCdVtk‎]
     
22:21 వాడుకరి ఖాతా SSNxDCImjpeOk చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎
     
20:05 వాడుకరి ఖాతా XtXYUPpyn చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎
     
18:55 వాడుకరి ఖాతా NZiXCnaKhDIUldeO చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎
     
05:24 వాడుకరి ఖాతా ErfjZCdVtk చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎
     
05:13 వాడుకరి ఖాతా UKIqPlzLw చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎
     
01:07 వాడుకరి ఖాతా TYcWyfroRJLq చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎

23 మే 2024

     22:42  (కొత్త వాడుకరుల చిట్టా) [ZToFxymbRpEWJuDM‎; YbIlExcQADoZt‎; XvmQXSbrkPzeuTJ‎; XsomZzVpMrD‎; UQlTpAvzPJYIuXgG‎; QlMDovBHKxjwRE‎; PmGuQoxZsUWYOlwg‎; IfEtOrLHDRSbQJkP‎; BRaGUXxgF‎]
     
22:42 వాడుకరి ఖాతా XsomZzVpMrD చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎
     
22:15 వాడుకరి ఖాతా QlMDovBHKxjwRE చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎
     
21:15 వాడుకరి ఖాతా UQlTpAvzPJYIuXgG చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎
     
15:18 వాడుకరి ఖాతా ZToFxymbRpEWJuDM చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎
     
13:37 వాడుకరి ఖాతా YbIlExcQADoZt చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎
     
10:50 వాడుకరి ఖాతా XvmQXSbrkPzeuTJ చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎
     
08:46 వాడుకరి ఖాతా PmGuQoxZsUWYOlwg చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎
     
00:54 వాడుకరి ఖాతా IfEtOrLHDRSbQJkP చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎
     
00:01 వాడుకరి ఖాతా BRaGUXxgF చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎

22 మే 2024

     22:57  (కొత్త వాడుకరుల చిట్టా) [SCqpTomgFhHIQEL‎; QOkyMIZp‎; QHaFmVIp‎; PijLCUgDKuBWVv‎; FVqNZCYs‎]
     
22:57 వాడుకరి ఖాతా QOkyMIZp చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎
     
19:41 వాడుకరి ఖాతా FVqNZCYs చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎
     
15:32 వాడుకరి ఖాతా PijLCUgDKuBWVv చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎
     
10:10 వాడుకరి ఖాతా QHaFmVIp చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎
     
09:02 వాడుకరి ఖాతా SCqpTomgFhHIQEL చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎

21 మే 2024

     23:36  (కొత్త వాడుకరుల చిట్టా) [WtJMdeQHkXxc‎; UJhKbMZnGHU‎; RBgpniMFQDH‎; MCrEVeWjYqZ‎; LuJIpPxr‎; LaXZFKIkvfOQpB‎; GECzjyLWuedb‎; CzgUbWZmAFM‎; CGgEXOVmRoP‎]
     
23:36 వాడుకరి ఖాతా CzgUbWZmAFM చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎
     
23:04 వాడుకరి ఖాతా CGgEXOVmRoP చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎
     
22:01 వాడుకరి ఖాతా LuJIpPxr చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎
     
19:55 వాడుకరి ఖాతా MCrEVeWjYqZ చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎
     
19:28 వాడుకరి ఖాతా RBgpniMFQDH చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎
     
18:26 వాడుకరి ఖాతా GECzjyLWuedb చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎
     
17:56 వాడుకరి ఖాతా UJhKbMZnGHU చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎
     
17:31 వాడుకరి ఖాతా WtJMdeQHkXxc చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎
     
17:00 వాడుకరి ఖాతా LaXZFKIkvfOQpB చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎