గమనిక: ఈ వికీలో అనామక మార్పులను నిషేధించాం. మీకో ఖాతా సృష్టించుకుని మార్పులు చేయండి.

ఇటీవలి మార్పులు

Jump to navigation Jump to search

వికీలో ఇటీవలే జరిగిన మార్పులను ఈ పేజీలో గమనించవచ్చు.

ఇటీవలి మార్పుల ఎంపికలు గత 1371430 రోజుల లోని చివరి 50100250500 మార్పులను చూపించు
నమోదైన వాడుకరులను దాచుఅజ్ఞాత వాడుకరులను దాచునా మార్పులను దాచుబాట్లను చూపించుచిన్న మార్పులను దాచు
21 జూన్ 2024, 14:52 తో మొదలుపెట్టి ఆ తరువాత జరిగిన మార్పులను చూపించు
   
సంక్షేపాల (ఎబ్రీవియేషన్లు) జాబితా:
కొ
ఈ మార్పు కొత్త పేజీని సృష్టించింది (కొత్త పేజీల జాబితాను కూడా చూడండి)
చి
ఇది ఒక చిన్న మార్పు
బా
ఈ మార్పును ఒక బాటు చేసింది
(±123)
ఈ పేజి పరిమాణంలో జరిగిన మార్పుల బైట్ల సంఖ్య

21 జూన్ 2024

     14:05  (కొత్త వాడుకరుల చిట్టా) [YBrcokqwExlnMzb‎; WUVvRPDrB‎; VbFhwYGrZfxad‎; NFXZNtDUMfyj‎; CSErYLXouUgQ‎; AJRXBMab‎]
     
14:05 వాడుకరి ఖాతా WUVvRPDrB చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎
     
12:02 వాడుకరి ఖాతా NFXZNtDUMfyj చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎
     
08:39 వాడుకరి ఖాతా CSErYLXouUgQ చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎
     
08:34 వాడుకరి ఖాతా YBrcokqwExlnMzb చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎
     
03:16 వాడుకరి ఖాతా AJRXBMab చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎
     
01:54 వాడుకరి ఖాతా VbFhwYGrZfxad చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎

20 జూన్ 2024

     23:55  (కొత్త వాడుకరుల చిట్టా) [ZETNDneJSfuCMKO‎; YVDFKaAfpB‎; NxPVwfYkNRsu‎; JsaWGdphPv‎; GwDhnPMZCbsmuxf‎; GOorLnsukqQXBIt‎; GBChXORs‎; EpwOhfvErNCMxmqR‎; CZdgEWSBLlkh‎; AMSPGBdZmiwjW‎; AGeMPNtTO‎]
     
23:55 వాడుకరి ఖాతా NxPVwfYkNRsu చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎
     
17:14 వాడుకరి ఖాతా JsaWGdphPv చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎
     
15:11 వాడుకరి ఖాతా GBChXORs చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎
     
14:39 వాడుకరి ఖాతా GwDhnPMZCbsmuxf చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎
     
12:54 వాడుకరి ఖాతా ZETNDneJSfuCMKO చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎
     
11:31 వాడుకరి ఖాతా AMSPGBdZmiwjW చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎
     
11:04 వాడుకరి ఖాతా EpwOhfvErNCMxmqR చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎
     
02:22 వాడుకరి ఖాతా YVDFKaAfpB చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎
     
00:46 వాడుకరి ఖాతా GOorLnsukqQXBIt చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎
     
00:37 వాడుకరి ఖాతా AGeMPNtTO చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎
     
00:13 వాడుకరి ఖాతా CZdgEWSBLlkh చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎

19 జూన్ 2024

     20:40  (కొత్త వాడుకరుల చిట్టా) [ZHBykjPuhnpcgrlN‎; VVysEtgRTpJIBo‎; TyvRchgBeqEwuDUl‎; RoCOlTPdXx‎; RVIdgQqYGJNoeaAT‎; NqXIJDbGkOgNAY‎; MGWeuEUyIAiaTm‎; LBnUYDPmfckHR‎]
     
20:40 వాడుకరి ఖాతా MGWeuEUyIAiaTm చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎
     
18:11 వాడుకరి ఖాతా NqXIJDbGkOgNAY చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎
     
17:07 వాడుకరి ఖాతా RVIdgQqYGJNoeaAT చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎
     
16:54 వాడుకరి ఖాతా RoCOlTPdXx చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎
     
13:33 వాడుకరి ఖాతా LBnUYDPmfckHR చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎
     
10:35 వాడుకరి ఖాతా ZHBykjPuhnpcgrlN చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎
     
09:01 వాడుకరి ఖాతా TyvRchgBeqEwuDUl చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎
     
01:32 వాడుకరి ఖాతా VVysEtgRTpJIBo చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎

18 జూన్ 2024

     21:26  (కొత్త వాడుకరుల చిట్టా) [UQdnHjrh‎; TKmwzvuNh‎; Osdzcqfnio‎; JrERTqZjmg‎; JkBUrJChfdPKsRAM‎; FSWLbIJjPDCeON‎; FCVBrkyPs‎; FAGDVnjWY‎; EqsPNQXRG‎; CZpsjbqAxHTLdnz‎]
     
21:26 వాడుకరి ఖాతా JrERTqZjmg చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎
     
20:32 వాడుకరి ఖాతా UQdnHjrh చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎
     
18:41 వాడుకరి ఖాతా Osdzcqfnio చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎
     
14:36 వాడుకరి ఖాతా FAGDVnjWY చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎
     
13:43 వాడుకరి ఖాతా JkBUrJChfdPKsRAM చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎
     
11:18 వాడుకరి ఖాతా FCVBrkyPs చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎
     
08:48 వాడుకరి ఖాతా FSWLbIJjPDCeON చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎
     
05:24 వాడుకరి ఖాతా TKmwzvuNh చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎
     
03:14 వాడుకరి ఖాతా CZpsjbqAxHTLdnz చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎
     
01:25 వాడుకరి ఖాతా EqsPNQXRG చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎

17 జూన్ 2024

     21:57  (కొత్త వాడుకరుల చిట్టా) [ZNkoxlrtVnI‎; ZGwEkdKpPBf‎; TzcHGiKbytFE‎; TUweAYfZ‎; KlfyFOdevCVwoTR‎; FyixqIUXNDV‎; AkgWHRpLIYq‎]
     
21:57 వాడుకరి ఖాతా ZGwEkdKpPBf చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎
     
21:42 వాడుకరి ఖాతా FyixqIUXNDV చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎
     
17:19 వాడుకరి ఖాతా AkgWHRpLIYq చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎
     
14:39 వాడుకరి ఖాతా TUweAYfZ చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎
     
13:36 వాడుకరి ఖాతా ZNkoxlrtVnI చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎
     
09:16 వాడుకరి ఖాతా KlfyFOdevCVwoTR చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎
     
07:14 వాడుకరి ఖాతా TzcHGiKbytFE చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎

16 జూన్ 2024

     22:01  (కొత్త వాడుకరుల చిట్టా) [WzkdXIEYlBV‎; ONwcQyfqpVkUgL‎; NryCWpJF‎; KIYfltLaWUgCAv‎; JmHdPtBMckTVgiWO‎; IrsEfAUeXOMPcR‎; DmNCHlMZb‎; BIptiAXSMTNs‎]
     
22:01 వాడుకరి ఖాతా DmNCHlMZb చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎
     
18:08 వాడుకరి ఖాతా WzkdXIEYlBV చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎
     
12:41 వాడుకరి ఖాతా JmHdPtBMckTVgiWO చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎
     
12:04 వాడుకరి ఖాతా ONwcQyfqpVkUgL చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎
     
07:59 వాడుకరి ఖాతా KIYfltLaWUgCAv చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎
     
02:59 వాడుకరి ఖాతా IrsEfAUeXOMPcR చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎
     
01:15 వాడుకరి ఖాతా BIptiAXSMTNs చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎
     
00:16 వాడుకరి ఖాతా NryCWpJF చర్చ రచనలు ను సృష్టించారు ‎