గమనిక: ఈ వికీలో అనామక మార్పులను నిషేధించాం. మీకో ఖాతా సృష్టించుకుని మార్పులు చేయండి.

తెలుగుపదం:వనరులు

తెలుగుపదం నుండి
(TP:Resources నుండి మళ్ళించబడింది)
Jump to navigation Jump to search

పద నిష్పాదన కళ

తెలుగు ఆన్‌లైన్ నిఘంటువులు

తెలుగు వ్యుత్పత్తి కోశం

తెలుగు వ్యాకరణం

‘పలుకుబడి’పై ఈమాట పత్రికలో వ్యాసాలు

  1. ముందుమాట
  2. వ్యుత్పత్తి, నిరుక్తము
  3. సంఖ్యా పదాలు 1
  4. సంఖ్యా పదాలు 2
  5. సంఖ్యా పదాలు 3

‘నుడికారము’పై పొద్దు పత్రికలో వ్యాసాలు

  1. తెలుగు నుడికారము
  2. నుడికారము - మరిన్ని కోణాలు