గమనిక: ఈ వికీలో అనామక మార్పులను నిషేధించాం. మీకో ఖాతా సృష్టించుకుని మార్పులు చేయండి.

ఇచ్చుకపోవడం

తెలుగుపదం నుండి
Jump to navigation Jump to search
  • చీలిపోవడం
  • విడిపోవడం

అర్థాలు

  1. చీలిపోవడం
    • ఉదా: Custard apples are splitting apart, eat them - సీతాఫలాలు ఇచ్చుకపోతున్నయ్, తినేయండి.