గమనిక: ఈ వికీలో అనామక మార్పులను నిషేధించాం. మీకో ఖాతా సృష్టించుకుని మార్పులు చేయండి.

తెలుగుపదం:వార్తలు

తెలుగుపదం నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఈ వికీకి సంబంధించిన విశేషాలు:

2020

  • 2020-10-03: మిడియావికీని 1.35.0 సంచికకు నవీకరించాం.

2014

  • 2014-12-35: మిడియావికీని 1.24.1 సంచికకు నవీకరించాం.
  • 2014-09-21: మిడియావికీని 1.23.3 సంచికకు నవీకరించాం.

2012

  • 2012-12-02: మీడియావికీని 1.20.1 సంచికకు నవీకరించాం.
  • 2012-09-15: మీడియావికీని 1.19.2 సంచికకు నవీకరించాం.
  • 2012-08-30: స్పాము నిరోధానికై కొత్త వాడుకరులు ఖాతా తెరుచుకోడాన్ని అశక్తం చేశాం.
  • 2012-05-05: మీడియావికీని 1.19.0 సంచికకు నవీకరించాం.

2011

  • 2011-11-02: వనరుల పుటలో మరిన్ని లంకెలను చేర్చాం.
  • 2011-10-23: తెలుగుపదం వికీ నడుస్తున్న మీడియావికీ స్థాపనను 1.17.0 సంచికకు నవీకరించాం.