గమనిక: ఈ వికీలో అనామక మార్పులను నిషేధించాం. మీకో ఖాతా సృష్టించుకుని మార్పులు చేయండి.

అన్ని సిస్టం సందేశాలు

Jump to navigation Jump to search
మీడియావికీ పేరుబరిలో ఉన్న సిస్టమ్ సందేశాల జాబితా ఇది. సాధారణ మీడియావికీ స్థానికీకరణకి తోడ్పడాలనుకుంటే, మీడియావికీ స్థానికీకరణ, ట్రాన్స్‌లేట్‌వికీ.నెట్ సైట్లను చూడండి.
అన్ని సిస్టం సందేశాలు
మొదటి పేజీముందరి పేజీతరువాతి పేజీచివరి పేజీ
పేరు అప్రమేయ సందేశపు పాఠ్యం
ప్రస్తుత పాఠ్యం
1movedto2 (చర్చ) (అనువదించు) moved [[$1]] to [[$2]]
1movedto2_redir (చర్చ) (అనువదించు) moved [[$1]] to [[$2]] over redirect
about (చర్చ) (అనువదించు) గురించి
aboutpage (చర్చ) (అనువదించు) Project:గురించి
aboutsite (చర్చ) (అనువదించు) {{SITENAME}} గురించి
accesskey-blockip-block (చర్చ) (అనువదించు) s
accesskey-ca-addsection (చర్చ) (అనువదించు) +
accesskey-ca-delete (చర్చ) (అనువదించు) d
accesskey-ca-edit (చర్చ) (అనువదించు) e
accesskey-ca-history (చర్చ) (అనువదించు) h
accesskey-ca-move (చర్చ) (అనువదించు) m
accesskey-ca-nstab-category (చర్చ) (అనువదించు) c
accesskey-ca-nstab-help (చర్చ) (అనువదించు) c
accesskey-ca-nstab-image (చర్చ) (అనువదించు) c
accesskey-ca-nstab-main (చర్చ) (అనువదించు) c
accesskey-ca-nstab-media (చర్చ) (అనువదించు) c
accesskey-ca-nstab-mediawiki (చర్చ) (అనువదించు) c
accesskey-ca-nstab-project (చర్చ) (అనువదించు) a
accesskey-ca-nstab-special (చర్చ) (అనువదించు)  
accesskey-ca-nstab-template (చర్చ) (అనువదించు) c
accesskey-ca-nstab-user (చర్చ) (అనువదించు) c
accesskey-ca-protect (చర్చ) (అనువదించు) =
accesskey-ca-talk (చర్చ) (అనువదించు) t
accesskey-ca-undelete (చర్చ) (అనువదించు) d
accesskey-ca-unprotect (చర్చ) (అనువదించు) =
accesskey-ca-unwatch (చర్చ) (అనువదించు) w
accesskey-ca-viewsource (చర్చ) (అనువదించు) e
accesskey-ca-watch (చర్చ) (అనువదించు) w
accesskey-compareselectedversions (చర్చ) (అనువదించు) v
accesskey-diff (చర్చ) (అనువదించు) v
accesskey-export (చర్చ) (అనువదించు) s
accesskey-feed-atom (చర్చ) (అనువదించు)  
accesskey-feed-rss (చర్చ) (అనువదించు)  
accesskey-import (చర్చ) (అనువదించు) s
accesskey-minoredit (చర్చ) (అనువదించు) i
accesskey-n-currentevents (చర్చ) (అనువదించు)  
accesskey-n-help (చర్చ) (అనువదించు)  
accesskey-n-mainpage (చర్చ) (అనువదించు) z
accesskey-n-mainpage-description (చర్చ) (అనువదించు) z
accesskey-n-portal (చర్చ) (అనువదించు)  
accesskey-n-randompage (చర్చ) (అనువదించు) x
accesskey-n-recentchanges (చర్చ) (అనువదించు) r
accesskey-p-logo (చర్చ) (అనువదించు)  
accesskey-preferences-save (చర్చ) (అనువదించు) s
accesskey-preview (చర్చ) (అనువదించు) p
accesskey-pt-anoncontribs (చర్చ) (అనువదించు) y
accesskey-pt-anontalk (చర్చ) (అనువదించు) n
accesskey-pt-anonuserpage (చర్చ) (అనువదించు) .
accesskey-pt-createaccount (చర్చ) (అనువదించు)  
accesskey-pt-login (చర్చ) (అనువదించు) o
మొదటి పేజీముందరి పేజీతరువాతి పేజీచివరి పేజీ