గమనిక: ఈ వికీలో అనామక మార్పులను నిషేధించాం. మీకో ఖాతా సృష్టించుకుని మార్పులు చేయండి.

కోరిన పేజీలు

Jump to navigation Jump to search

List of non-existing pages with the most links to them, excluding pages which only have redirects linking to them. For a list of non-existent pages that have redirects linking to them, see the list of broken redirects.

 1. 1 నుండి #15 వరకు ఉన్న ఫలితాల శ్రేణి నుండి 15 ఫలితాల వరకు కింద చూపించాం.

(గత 50 • తరువాతి 50) (2050100250500) చూపించు.

 1. commit‏‎ (7 లింకులు)
 2. limit‏‎ (7 లింకులు)
 3. permit‏‎ (7 లింకులు)
 4. promise‏‎ (7 లింకులు)
 5. remit‏‎ (7 లింకులు)
 6. submit‏‎ (7 లింకులు)
 7. transmit‏‎ (7 లింకులు)
 8. invert‏‎ (2 లింకులు)
 9. revert‏‎ (2 లింకులు)
 10. మూస:బహు‏‎ (2 లింకులు)
 11. Desktop Session‏‎ (1 లింకు)
 12. substract‏‎ (1 లింకు)
 13. చర్చ:camera‏‎ (1 లింకు)
 14. చర్చ:firewall‏‎ (1 లింకు)
 15. చర్చ:కావాలి‏‎ (1 లింకు)

(గత 50 • తరువాతి 50) (2050100250500) చూపించు.