గమనిక: ఈ వికీలో అనామక మార్పులను నిషేధించాం. మీకో ఖాతా సృష్టించుకుని మార్పులు చేయండి.

బయటి లింకుల అన్వేషణ

Jump to navigation Jump to search

"*.wikipedia.org" వంటి వైల్డ్ కార్డులు వాడవచ్చు. కనీసం ఒక్కటైనా టాప్ లెవెల్ డొమెయిన్ ఉండాలి. ఉదా: "*.org".
ఉపయోగించుకోగల ప్రోటోకోళ్లు: bitcoin:, ftp://, ftps://, geo:, git://, gopher://, http://, https://, irc://, ircs://, magnet:, mailto:, mms://, news:, nntp://, redis://, sftp://, sip:, sips:, sms:, ssh://, svn://, tel:, telnet://, urn:, worldwind://, xmpp: (ఏ ప్రోటోకోలునూ ఇవ్వకపోతే, http:// ను వాడబడుతుంది)

బయటి లింకుల అన్వేషణ
"https://telugupadam.org/ప్రత్యేక:LinkSearch" నుండి వెలికితీశారు