గమనిక: ఈ వికీలో అనామక మార్పులను నిషేధించాం. మీకో ఖాతా సృష్టించుకుని మార్పులు చేయండి.

Commit

తెలుగుపదం నుండి
Jump to navigation Jump to search

"commit" from mittere (latin: to put, to let down, to send)

 1. to give in trust or charge; consign.
 2. to consign for preservation: to commit ideas to writing; to commit a poem to memory.
 3. to pledge (oneself) to a position on an issue or question; express (one's intention, feeling, etc.): Asked if he was a candidate, he refused to commit himself.
 4. to bind or obligate, as by pledge or assurance; pledge: to commit oneself to a promise; to be committed to a course of action.
 5. to entrust, esp. for safekeeping; commend: to commit one's soul to God.
 6. to do; perform; perpetrate: to commit murder; to commit an error.
 7. to consign to custody: to commit a delinquent to a reformatory.
 8. to place in a mental institution or hospital by or as if by legal authority: He was committed on the certificate of two psychiatrists.
 9. to deliver for treatment, disposal, etc.; relegate: to commit a manuscript to the flames.
 10. to send into a battle: The commander has committed all his troops to the front lines.
 11. Parliamentary Procedure. to refer (a bill or the like) to a committee for consideration.

–verb (used without object)

 1. to pledge or engage oneself: an athlete who commits to the highest standards.


అనువాదములు

తేట తెలుగు ప్రత్యక్ష అనువాదంలో : సంబెట్టు / సంపంపు


వాడుక తెలుగులో ఉన్న మరికొన్ని పదాలు :


వాడుకలో లేని వేరే తెలుగు పదాలు :


సంస్కృత-సమంలో ప్రత్యక్ష అనువాదం :


సంస్కృత-సమమైన వేరే పదాలు :


ఆంగ్ల-సమమైన పదాలు (తెలుగు వాడుకలోనున్నవి) : కమిట్ చేయు


ఆంగ్ల-సమమైన పదాలు (తెలుగు వాడుకలో లేనివి) : కమెట్టు


ఉదాహరణ వాక్యాలు (example usages)

1) రెండు కంపెనీల అధినేతల సంతకాలతో లావాదేవీ సంబెట్టబడినది.

The transaction is committed with the signatures of the heads of the two companies.


2) రాష్ట్రపతి ఎన్నికలో నిల్చోవడం మీద, బాలు గారు ఇంకా సంపంపలేదు.

Mr. Balu has not committed on standing for the presidential elections.


3) గొడవల్లో పాలుపంచుకున్న కుర్రకారుని జడ్జిగారు వారం రోజులు జైలుకి సంపంపారు.

The judge has committed the juveniles who participated in the riots, for one week of prison.


4) సుడాన్లో శాంతి పరిరక్షణకై భారతదేశం లక్షమంది సైనికులని సంపంపింది.

India has committed ten million soldiers for peace keeping in Sudan.


సంబంధించిన తెచ్చుతేతలు (related derivations) :

commission : సంపంపితం,


committing (adjective) : సంపంపే


committed : సంపంపిత / సంపంపబడిన


committable : సంపంపదగిన


తెచ్చుతేతలకు ఉదాహరణలు :

1) డిఫెన్సు కుంబకోణంలో నిజాలను ఆరా తీయడానికి ప్రత్యేక సంపంపితం ఏర్పాటు చెయ్యబడినది.

A special commission has been set up to investigate the truth behind the defence scam.


2) అమెరికా అధ్యక్షులవారు వాతావరణ మార్పుని అరికట్టడంపై సంపంపే ఒప్పందాలేమీ చెయ్యలేదు.

The president of USA has not made any committing deals over tackling climate change.


3) ఈ ఒప్పందంలో సంపంపదగిన అంశాలేవీ లేవు.

There are no committable issues in this deal.


చుట్టపుమోతలైన వేరు క్రియాపదాలు (related verbs) :

permit, remit, submit, transmit, promise, limit

"https://telugupadam.org/index.php?title=Commit&oldid=226" నుండి వెలికితీశారు