గమనిక: ఈ వికీలో అనామక మార్పులను నిషేధించాం. మీకో ఖాతా సృష్టించుకుని మార్పులు చేయండి.

Limit

తెలుగుపదం నుండి
Jump to navigation Jump to search

"promise" from mittere (latin: to put, to let down, to send)

  1. to restrict by or as if by establishing limits (usually fol. by to): Please limit answers to 25 words.
  2. to confine or keep within limits: to limit expenditures.
  3. Law. to fix or assign definitely or specifically.

అనువాదములు

తేట తెలుగు ప్రత్యక్ష అనువాదంలో : హద్దుపెట్టు / హద్దంపు


వాడుక తెలుగులో ఉన్న మరికొన్ని పదాలు : పరిమితి (నామ)


వాడుకలో లేని వేరే తెలుగు పదాలు :


సంస్కృత-సమంలో ప్రత్యక్ష అనువాదం :


సంస్కృత-సమమైన వేరే పదాలు :


ఆంగ్ల-సమమైన పదాలు (తెలుగు వాడుకలోనున్నవి) :


ఆంగ్ల-సమమైన పదాలు (తెలుగు వాడుకలో లేనివి) :

ఉదాహరణ వాక్యాలు (example usages)

సంబంధించిన తెచ్చుతేతలు (related derivations) :

limit (noun) : హద్దు / హద్దంపిక


limiting (adjective) : హద్దంపే


limited : హద్దంపిత


తెచ్చుతేతలకు ఉదాహరణలు :

చుట్టపుమోతలైన వేరు క్రియాపదాలు (related verbs) :

permit, remit, submit, transmit, commit, promise

"https://telugupadam.org/index.php?title=Limit&oldid=233" నుండి వెలికితీశారు