గమనిక: ఈ వికీలో అనామక మార్పులను నిషేధించాం. మీకో ఖాతా సృష్టించుకుని మార్పులు చేయండి.

Promise

తెలుగుపదం నుండి
Jump to navigation Jump to search

"promise" from mittere (latin: to put, to let down, to send)

 1. a declaration that something will or will not be done, given, etc., by one: unkept political promises.
 2. an express assurance on which expectation is to be based: promises that an enemy will not win.
 3. something that has the effect of an express assurance; indication of what may be expected.
 4. indication of future excellence or achievement: a writer who shows promise.
 5. something that is promised.

–verb (used with object)

 1. to engage or undertake by promise (usually used with an infinitive or a clause as object): She promised to go tomorrow.
 2. to make a promise of (some specified act, gift, etc.): to promise help.
 3. to make a promise of something to (a specified person): Promise me that you will come.
 4. to afford ground for expecting: The sky promised a storm.
 5. to engage to join in marriage.
 6. to assure (used in emphatic declarations): I won't go there again, I promise you that!

–verb (used without object)

 1. to afford ground for expectation (often fol. by well or fair): His forthcoming novel promises well.
 2. to make a promise.

అనువాదములు

తేట తెలుగు ప్రత్యక్ష అనువాదంలో : ఒట్టెట్టు / ఒట్టంపు, అనుపెట్టు / అనుపంపు


వాడుక తెలుగులో ఉన్న మరికొన్ని పదాలు :


వాడుకలో లేని వేరే తెలుగు పదాలు :


సంస్కృత-సమంలో ప్రత్యక్ష అనువాదం :


సంస్కృత-సమమైన వేరే పదాలు :


ఆంగ్ల-సమమైన పదాలు (తెలుగు వాడుకలోనున్నవి) : ప్రోమిస్ చేయు


ఆంగ్ల-సమమైన పదాలు (తెలుగు వాడుకలో లేనివి) :


ఉదాహరణ వాక్యాలు (example usages)

సంబంధించిన తెచ్చుతేతలు (related derivations) :

promise (noun) : ఒట్టంపుక / ఒట్టు


promising (adjective) : ఒట్టంపే


promised : ఒట్టంపిత / ఒట్టంపబడిన


తెచ్చుతేతలకు ఉదాహరణలు :

చుట్టపుమోతలైన వేరు క్రియాపదాలు (related verbs) :

permit, remit, submit, transmit, commit, limit

"https://telugupadam.org/index.php?title=Promise&oldid=229" నుండి వెలికితీశారు