గమనిక: ఈ వికీలో అనామక మార్పులను నిషేధించాం. మీకో ఖాతా సృష్టించుకుని మార్పులు చేయండి.

longitude

తెలుగుపదం నుండి
Jump to navigation Jump to search
  • రేఖాంశం
"https://telugupadam.org/index.php?title=longitude&oldid=659" నుండి వెలికితీశారు