గమనిక: ఈ వికీలో అనామక మార్పులను నిషేధించాం. మీకో ఖాతా సృష్టించుకుని మార్పులు చేయండి.

తెలుగుపదం:వార్తలు/2011

తెలుగుపదం నుండి
Jump to navigation Jump to search
  • 2011-11-02: వనరుల పుటలో మరిన్ని లంకెలను చేర్చాం.
  • 2011-10-23: తెలుగుపదం వికీ నడుస్తున్న మీడియావికీ స్థాపనను 1.17.0 సంచికకు నవీకరించాం.