గమనిక: ఈ వికీలో అనామక మార్పులను నిషేధించాం. మీకో ఖాతా సృష్టించుకుని మార్పులు చేయండి.

అతి తక్కువ కూర్పులు కలిగిన వ్యాసాలు

Jump to navigation Jump to search
 1. 1 నుండి #50 వరకు ఉన్న ఫలితాల శ్రేణి నుండి 50 ఫలితాల వరకు కింద చూపించాం.

(గత 50 • తరువాతి 50) (2050100250500) చూపించు.

 1. Terminology‏‎ (కూర్పు)
 2. longitude‏‎ (కూర్పు)
 3. history‏‎ (కూర్పు)
 4. device‏‎ (కూర్పు)
 5. symmetric‏‎ (కూర్పు)
 6. Non-material‏‎ (కూర్పు)
 7. Unknowable‏‎ (కూర్పు)
 8. Interpretation‏‎ (కూర్పు)
 9. information‏‎ (కూర్పు)
 10. Go‏‎ (కూర్పు)
 11. Originality‏‎ (కూర్పు)
 12. Table‏‎ (కూర్పు)
 13. Cowness‏‎ (కూర్పు)
 14. picture‏‎ (కూర్పు)
 15. Instinct‏‎ (కూర్పు)
 16. wallet‏‎ (కూర్పు)
 17. adequacy‏‎ (కూర్పు)
 18. prevention‏‎ (కూర్పు)
 19. level‏‎ (కూర్పు)
 20. presentation‏‎ (కూర్పు)
 21. horror‏‎ (కూర్పు)
 22. series‏‎ (కూర్పు)
 23. performance‏‎ (కూర్పు)
 24. lap‏‎ (కూర్పు)
 25. squarebrackets‏‎ (కూర్పు)
 26. namespace‏‎ (కూర్పు)
 27. hidden‏‎ (కూర్పు)
 28. template‏‎ (కూర్పు)
 29. plane‏‎ (కూర్పు)
 30. song‏‎ (కూర్పు)
 31. buffer‏‎ (కూర్పు)
 32. abnormal‏‎ (కూర్పు)
 33. Discussion‏‎ (కూర్పు)
 34. Italic‏‎ (కూర్పు)
 35. vector‏‎ (కూర్పు)
 36. crime‏‎ (కూర్పు)
 37. cumulative‏‎ (కూర్పు)
 38. placed‏‎ (కూర్పు)
 39. tone‏‎ (కూర్పు)
 40. suppliment‏‎ (కూర్పు)
 41. voice‏‎ (కూర్పు)
 42. Profile‏‎ (కూర్పు)
 43. Reasoning‏‎ (కూర్పు)
 44. Form‏‎ (కూర్పు)
 45. about‏‎ (కూర్పు)
 46. incompatible‏‎ (కూర్పు)
 47. folder‏‎ (కూర్పు)
 48. height‏‎ (కూర్పు)
 49. inline‏‎ (కూర్పు)
 50. adventure‏‎ (కూర్పు)

(గత 50 • తరువాతి 50) (2050100250500) చూపించు.