గమనిక: ఈ వికీలో అనామక మార్పులను నిషేధించాం. మీకో ఖాతా సృష్టించుకుని మార్పులు చేయండి.

అతి తక్కువ కూర్పులు కలిగిన వ్యాసాలు

ఇక్కడికి గెంతు: మార్గసూచీ, వెతుకు
 1. 1 నుండి #50 వరకు ఉన్న ఫలితాల శ్రేణి నుండి 50 ఫలితాల వరకు కింద చూపించాం.

(గత 50 • తరువాతి 50) (2050100250500) చూపించు.

 1. interval‏‎ (కూర్పు)
 2. megabyte‏‎ (కూర్పు)
 3. blues‏‎ (కూర్పు)
 4. archive‏‎ (కూర్పు)
 5. heavy rain‏‎ (కూర్పు)
 6. none‏‎ (కూర్పు)
 7. industrial‏‎ (కూర్పు)
 8. last‏‎ (కూర్పు)
 9. help‏‎ (కూర్పు)
 10. plugin‏‎ (కూర్పు)
 11. address‏‎ (కూర్పు)
 12. ice pellets storm‏‎ (కూర్పు)
 13. refuse‏‎ (కూర్పు)
 14. soul‏‎ (కూర్పు)
 15. black‏‎ (కూర్పు)
 16. strikethrough‏‎ (కూర్పు)
 17. Name Service‏‎ (కూర్పు)
 18. description‏‎ (కూర్పు)
 19. Recycle‏‎ (కూర్పు)
 20. blowing spray‏‎ (కూర్పు)
 21. tune‏‎ (కూర్పు)
 22. unchanged‏‎ (కూర్పు)
 23. standard‏‎ (కూర్పు)
 24. క్రీగీత‏‎ (కూర్పు)
 25. recover‏‎ (కూర్పు)
 26. humour‏‎ (కూర్పు)
 27. welcome‏‎ (కూర్పు)
 28. recognition‏‎ (కూర్పు)
 29. validity‏‎ (కూర్పు)
 30. adapter‏‎ (కూర్పు)
 31. blizzard‏‎ (కూర్పు)
 32. serial‏‎ (కూర్పు)
 33. word‏‎ (కూర్పు)
 34. Affirmative‏‎ (కూర్పు - దారిమార్పు పుట)
 35. asterisk‏‎ (కూర్పు)
 36. sunday‏‎ (కూర్పు)
 37. thrash‏‎ (కూర్పు)
 38. algorithm‏‎ (కూర్పు)
 39. month‏‎ (కూర్పు)
 40. axis‏‎ (కూర్పు)
 41. ascending‏‎ (కూర్పు)
 42. Realization‏‎ (కూర్పు)
 43. activities‏‎ (కూర్పు)
 44. web page‏‎ (కూర్పు)
 45. meter‏‎ (కూర్పు)
 46. unavailable‏‎ (కూర్పు)
 47. convertor‏‎ (కూర్పు)
 48. hint‏‎ (కూర్పు)
 49. paragraph‏‎ (కూర్పు)
 50. simulation‏‎ (కూర్పు)

(గత 50 • తరువాతి 50) (2050100250500) చూపించు.