గమనిక: ఈ వికీలో అనామక మార్పులను నిషేధించాం. మీకో ఖాతా సృష్టించుకుని మార్పులు చేయండి.

అధిక సంచికలు గల వ్యాసాలు

Jump to navigation Jump to search
 1. 1 నుండి #50 వరకు ఉన్న ఫలితాల శ్రేణి నుండి 50 ఫలితాల వరకు కింద చూపించాం.

(గత 50 • తరువాతి 50) (2050100250500) చూపించు.

 1. Verbs‏‎ (78 కూర్పులు)
 2. Phrasal‏‎ (59 కూర్పులు)
 3. మొదటి పేజీ‏‎ (35 కూర్పులు)
 4. Invert‏‎ (13 కూర్పులు)
 5. Revert‏‎ (13 కూర్పులు)
 6. subscribe‏‎ (10 కూర్పులు)
 7. bookmark‏‎ (9 కూర్పులు)
 8. file‏‎ (7 కూర్పులు)
 9. set‏‎ (6 కూర్పులు)
 10. hardware‏‎ (6 కూర్పులు)
 11. popular‏‎ (6 కూర్పులు)
 12. website‏‎ (6 కూర్పులు)
 13. escalator‏‎ (6 కూర్పులు)
 14. options‏‎ (5 కూర్పులు)
 15. distillation‏‎ (5 కూర్పులు)
 16. picker‏‎ (5 కూర్పులు)
 17. software‏‎ (5 కూర్పులు)
 18. intranet‏‎ (5 కూర్పులు)
 19. all‏‎ (5 కూర్పులు)
 20. link‏‎ (5 కూర్పులు)
 21. install‏‎ (5 కూర్పులు)
 22. text‏‎ (5 కూర్పులు)
 23. background‏‎ (5 కూర్పులు)
 24. Submit‏‎ (5 కూర్పులు)
 25. design‏‎ (5 కూర్పులు)
 26. zoom‏‎ (5 కూర్పులు)
 27. syndicate‏‎ (5 కూర్పులు)
 28. operate‏‎ (4 కూర్పులు)
 29. contrast‏‎ (4 కూర్పులు)
 30. Architecture‏‎ (4 కూర్పులు)
 31. resize‏‎ (4 కూర్పులు)
 32. headphones‏‎ (4 కూర్పులు)
 33. index‏‎ (4 కూర్పులు)
 34. erase‏‎ (4 కూర్పులు)
 35. overview‏‎ (4 కూర్పులు)
 36. top‏‎ (4 కూర్పులు)
 37. typewriter‏‎ (4 కూర్పులు)
 38. logic‏‎ (4 కూర్పులు)
 39. remove‏‎ (4 కూర్పులు)
 40. version‏‎ (4 కూర్పులు)
 41. envelope‏‎ (4 కూర్పులు)
 42. తెలుగు పద సృష్టి‏‎ (4 కూర్పులు)
 43. attachment‏‎ (4 కూర్పులు)
 44. request‏‎ (4 కూర్పులు)
 45. Acknowledgement‏‎ (4 కూర్పులు)
 46. hover‏‎ (4 కూర్పులు)
 47. colon‏‎ (4 కూర్పులు)
 48. regular expression‏‎ (4 కూర్పులు)
 49. browser‏‎ (4 కూర్పులు)
 50. Abandon‏‎ (4 కూర్పులు)

(గత 50 • తరువాతి 50) (2050100250500) చూపించు.