గమనిక: ఈ వికీలో అనామక మార్పులను నిషేధించాం. మీకో ఖాతా సృష్టించుకుని మార్పులు చేయండి.

అధిక సంచికలు గల వ్యాసాలు

ఇక్కడికి గెంతు: మార్గసూచీ, వెతుకు
 1. 1 నుండి #50 వరకు ఉన్న ఫలితాల శ్రేణి నుండి 50 ఫలితాల వరకు కింద చూపించాం.

(గత 50 • తరువాతి 50) (2050100250500) చూపించు.

 1. Verbs‏‎ (78 కూర్పులు)
 2. Phrasal‏‎ (59 కూర్పులు)
 3. మొదటి పేజీ‏‎ (35 కూర్పులు)
 4. Revert‏‎ (13 కూర్పులు)
 5. Invert‏‎ (13 కూర్పులు)
 6. subscribe‏‎ (10 కూర్పులు)
 7. bookmark‏‎ (9 కూర్పులు)
 8. file‏‎ (7 కూర్పులు)
 9. set‏‎ (6 కూర్పులు)
 10. popular‏‎ (6 కూర్పులు)
 11. website‏‎ (6 కూర్పులు)
 12. hardware‏‎ (6 కూర్పులు)
 13. escalator‏‎ (6 కూర్పులు)
 14. వేగోలము‏‎ (6 కూర్పులు - దారిమార్పు పుట)
 15. install‏‎ (5 కూర్పులు)
 16. link‏‎ (5 కూర్పులు)
 17. background‏‎ (5 కూర్పులు)
 18. distillation‏‎ (5 కూర్పులు)
 19. software‏‎ (5 కూర్పులు)
 20. design‏‎ (5 కూర్పులు)
 21. intranet‏‎ (5 కూర్పులు)
 22. all‏‎ (5 కూర్పులు)
 23. picker‏‎ (5 కూర్పులు)
 24. options‏‎ (5 కూర్పులు)
 25. syndicate‏‎ (5 కూర్పులు)
 26. zoom‏‎ (5 కూర్పులు)
 27. Submit‏‎ (5 కూర్పులు)
 28. Phenomenon‏‎ (4 కూర్పులు)
 29. వేగోలం‏‎ (4 కూర్పులు)
 30. colon‏‎ (4 కూర్పులు)
 31. portal‏‎ (4 కూర్పులు)
 32. custom‏‎ (4 కూర్పులు)
 33. headphones‏‎ (4 కూర్పులు)
 34. add‏‎ (4 కూర్పులు)
 35. thumbnail‏‎ (4 కూర్పులు)
 36. update‏‎ (4 కూర్పులు)
 37. resize‏‎ (4 కూర్పులు)
 38. Abstract‏‎ (4 కూర్పులు)
 39. Acknowledgement‏‎ (4 కూర్పులు)
 40. top‏‎ (4 కూర్పులు)
 41. index‏‎ (4 కూర్పులు)
 42. erase‏‎ (4 కూర్పులు)
 43. envelope‏‎ (4 కూర్పులు)
 44. request‏‎ (4 కూర్పులు)
 45. combination‏‎ (4 కూర్పులు)
 46. preview‏‎ (4 కూర్పులు)
 47. version‏‎ (4 కూర్పులు)
 48. browser‏‎ (4 కూర్పులు)
 49. operate‏‎ (4 కూర్పులు)
 50. attachment‏‎ (4 కూర్పులు)

(గత 50 • తరువాతి 50) (2050100250500) చూపించు.