గమనిక: ఈ వికీలో అనామక మార్పులను నిషేధించాం. మీకో ఖాతా సృష్టించుకుని మార్పులు చేయండి.

పాత పేజీలు

Jump to navigation Jump to search
 1. 1 నుండి #50 వరకు ఉన్న ఫలితాల శ్రేణి నుండి 50 ఫలితాల వరకు కింద చూపించాం.

(గత 50 • తరువాతి 50) (2050100250500) చూపించు.

 1. Settings‏‎ (09:35, 3 జూన్ 2007)
 2. Documentation‏‎ (12:46, 3 జూన్ 2007)
 3. Discussion‏‎ (01:04, 6 జూన్ 2007)
 4. Hyperlink‏‎ (02:24, 6 జూన్ 2007)
 5. తెలుగు పద సృష్టి‏‎ (01:23, 2 జూలై 2007)
 6. Revert‏‎ (08:43, 5 జూలై 2007)
 7. Permit‏‎ (12:26, 13 జూలై 2007)
 8. Remit‏‎ (13:21, 13 జూలై 2007)
 9. Transmit‏‎ (14:32, 13 జూలై 2007)
 10. Commit‏‎ (14:55, 13 జూలై 2007)
 11. Promise‏‎ (15:07, 13 జూలై 2007)
 12. Limit‏‎ (20:40, 13 జూలై 2007)
 13. Disturbance‏‎ (22:16, 18 జూలై 2007)
 14. Verbs‏‎ (07:43, 19 జూలై 2007)
 15. Phrasal‏‎ (08:14, 19 జూలై 2007)
 16. Interpretation‏‎ (21:37, 20 జూలై 2007)
 17. Metaphysics‏‎ (22:02, 20 జూలై 2007)
 18. Ethics‏‎ (22:04, 20 జూలై 2007)
 19. Cognitive science‏‎ (20:10, 24 జూలై 2007)
 20. Graduate‏‎ (20:12, 24 జూలై 2007)
 21. Possibility‏‎ (20:14, 24 జూలై 2007)
 22. Recycle‏‎ (20:15, 24 జూలై 2007)
 23. Sustainable‏‎ (20:16, 24 జూలై 2007)
 24. Login Screen‏‎ (20:47, 24 జూలై 2007)
 25. Site‏‎ (23:04, 26 జూలై 2007)
 26. Electrical engineering‏‎ (21:01, 12 ఆగస్టు 2007)
 27. Meeting‏‎ (21:18, 12 ఆగస్టు 2007)
 28. Web portal‏‎ (21:20, 12 ఆగస్టు 2007)
 29. Internet connection‏‎ (21:21, 12 ఆగస్టు 2007)
 30. Surfing‏‎ (21:23, 12 ఆగస్టు 2007)
 31. Profile‏‎ (20:56, 24 ఆగస్టు 2007)
 32. Text box‏‎ (10:01, 29 ఆగస్టు 2007)
 33. Go‏‎ (00:57, 30 ఆగస్టు 2007)
 34. Netizen‏‎ (20:36, 23 సెప్టెంబరు 2007)
 35. Originality‏‎ (20:38, 23 సెప్టెంబరు 2007)
 36. Processor‏‎ (20:40, 23 సెప్టెంబరు 2007)
 37. Service provider‏‎ (20:43, 23 సెప్టెంబరు 2007)
 38. Reservations‏‎ (20:48, 23 సెప్టెంబరు 2007)
 39. Scroll bar‏‎ (20:50, 23 సెప్టెంబరు 2007)
 40. Table‏‎ (20:51, 23 సెప్టెంబరు 2007)
 41. Audio‏‎ (20:52, 23 సెప్టెంబరు 2007)
 42. Italic‏‎ (20:55, 23 సెప్టెంబరు 2007)
 43. Thanks‏‎ (20:10, 25 సెప్టెంబరు 2007)
 44. Preferences‏‎ (23:27, 1 అక్టోబరు 2007)
 45. Unknowable‏‎ (19:16, 2 అక్టోబరు 2007)
 46. Agnosticism‏‎ (19:17, 2 అక్టోబరు 2007)
 47. Transcendental idealism‏‎ (19:17, 2 అక్టోబరు 2007)
 48. Surplus value‏‎ (19:18, 2 అక్టోబరు 2007)
 49. Infinity‏‎ (19:18, 2 అక్టోబరు 2007)
 50. Empiricism‏‎ (19:18, 2 అక్టోబరు 2007)

(గత 50 • తరువాతి 50) (2050100250500) చూపించు.